terug naar Gedichten


Te wapen 

Te wapen! 't roept: "te wapen!"-
De kreet gaat als een geesel los -
Daar springt het als een spokend ros,
Daar holt het al door beemd en bosch,
Daar davert het: "te wapen!" -
Zij ijlen op dien luiden last,
Zij grijpen lood en ijzer vast,
En allerwegen roept en wast
Dat wilde woord: "te wapen!"

Te wapen! 't roept: "te wapen!"
En bonzend port het - klop! klop! klop!
Aan ieder hart aan ieder kop:
Trek tegen uw menschenbroeder op
En slacht hem met uw wapen! - -
Zij rennen op een blinden hoop,
En 't blinde noodlot neemt zijn loop -
Zij vallen bij den eersten doop
En blijven eeuwig slapen,

Te wapen! en 't roept: "te wapen!"
En nieuwe scharen zijn gehaald,
Getooid, getuigd, gespoord, gezaaid -
En uit hun starre oogen straalt
De glans van 't valsche wapen;

Zij zijn uit huis en hof vergaard,
Zij stijgen op hun stampend paard -
En uit hun harde oogen staart
De doodswil van het wapen.

En overnieuw! - en nieuwen weer: "te wapen!''
Ligt de eerste vijand neergeveld,
Dan gaat het gauw om goed en geld,
Dan groeit de waanzin van 't geweld
Te rooven en te kapen,-
Dan gaat het om een mensch zijn dood,
Een mensch zijn goed en bloed en nood -
Zoo verven zij de wereld rood
Met hun betooverd wapen! - -

Te wapen! - hoor: "te wapen!"
Waar hijgend heel een menschheid streed,
Waar heel de wereld druipt van leed,
Rijst uit de aard een nieuwe kreet:
"Te wapen! - ns het wapen!''
En 't roept-het groeit, het nieuwe woord-
O makkers! roept het verder voort,
Dat ieder menschenkind het hoort: -
"Ontwapen hen! ontwapen!"

"Ontwapen hen! ontwapen!"
Vecht tegen miss'lijk onverstand,
Vecht tegen al wat samenspant
Met lood en dood en moord en brand -
Te wapen! taaie knapen!
Komt kerels! kerels houdt u kloek!
Vecht tegen dien verdoemden vloek!
Vecht! vecht gij voor ons roode doek!
Te wapen! - om het wapen!

Sta op! - op! op! te wapen!
't Gaat tegen al wat ons verblindt,
Het gaat om al wat samenbindt.-
't Gaat om de toekomst van uw kind:
Kind tot geluk geschapen! -
Help, help te strijden voor 't geslacht,
Dat staamlend in zijn wiege lacht,
Dat op w durf en daden wacht - -
Te wapen! - om het wapen!


Uit: C.S. Adama van Scheltema - Zingende stemmen
(W.L. & J. Brusse's uitgeversmaatschappij - Rotterdam 1916)


terug naar Gedichten