Bijlage 4 - Drinkwater voor het front 1914-1918


UV-watersterilisator anno 1910
Ontleend aan: D.A.Koster C.I. – Verslag over een onderzoek naar de in Europa gangbare systemen van drinkwaterzuivering en wenschelijkheid hunner toepassing in Nederlandsch-Indië, Batavia, Landrukkerij, 1916
 

“Dit toestel kan wat zijn vermogen aangaat, n.l. 500 m3 per 24 uur, dienst doen voor kleinere publieke bedrijven.
De lamp L is geplaatst in een rechthoekigen doos O, met kwartsplaatwanden. Deze doos is gedompeld in het water dat door een halfcirkelvormig gietijzeren lichaam, van tusschenschotten voorzien, stroomt.
Het water moet dus een slingerweg afleggen en wordt daardoor eenige malen aan bestraling blootgesteld.
Aan het toestel bevindt zich een veiligheidsklep S die door een electromagneet onder invloed van de electrische stroom wordt opgehouden. Mocht de stroom dus uitblijven zoo zal het water naar beneden door V ontsnappen. Daarenboven zal een alarmsignaal in de electrische stroom ingeschakeld waarschuwen indien de lamp niet mocht branden.
In 1910 heeft de gemeente Marseille een wedstrijd gehouden betreffende de voor haar best passende drinkwaterzuiveringsmiddelen. Daar heeft toen ook een toestel als bovenomschreven en aangeduid met den naam C3, gearbeid.”