naar homepage


Het verweerde graf van mr. Cort van der Linden, Nederlands premier in de Eerste Wereldoorlog
d
oor Eric R.J. Wils

Mr. Cort van der Linden verdient het stempel staatsman omdat hij het neutrale Nederland veilig door de Eerste Wereldoorlog loodste. Mocht het ooit eens zo ver komen dat zijn verwaarloosde graf op de begraafplaats Oud Eik en Duinen wordt opgeknapt, dan zou Den Haag ook eens een voorname straat of misschien nog beter, een voornaam plein naar hem moeten vernoemen. Het plein naast het gebouw van de Tweede Kamer zou moeiteloos van ‘Plein’ omgedoopt kunnen worden in ‘Cort van der Lindenplein’.

Inhoudsopgave
Het graf van Cort van de Linden
De regering Cort van der Linden (1913-1918)
De Eerste Wereldoorlog
Recente meningen over Cort van de Linden
Noten

 Het graf van Cort van de Linden
In de Volkskrant van 17 juli 2007 stond een artikel onder de kop: “Zelfs premiers ‘creperen’ in verweerde graven”. Daarin vraagt oud Tweede Kamerlid Ries Smits van het CDA en tegenwoordig Haags raadslid aandacht voor vergeten graven op de beroemde begraafplaats Oud Eik en Duinen in Den Haag.
 

Het oudste gedeelte van de Haagse begraafplaats Oud Eik en Duinen, met vooraan
verweerde grafstenen waaronder de steen van het graf van de familie Cort van der Linden.

Het artikel opent met de volgende zinnen: ‘Misschien zijn we wel te calvinistisch, antwoordt Ries Smit op de vraag waarom Nederland zijn beroemde landgenoten laat creperen in verweerde graven. We hebben zojuist halt gehouden bij de laatste rustplaats van Pieter Cort van der Linden en zijn op weg naar die van Isaäc Fransen van der Putte.
Beiden zijn ooit minister-president geweest. De eerste verdient zelfs het stempel staatsman omdat hij het neutrale Nederland veilig door de Eerste Wereldoorlog loodste. En moet je dat nu zien, zegt Smit op een toon die boosheid en moedeloosheid verenigt. Verticaal loopt een breuk door de grafsteen en de naam van de premier in oorlogstijd is slechts met moeite leesbaar’.

De eenvoudige, verweerde grafsteen van de familie Cort van der Linden anno 2007

De begraafplaats Oud Eik en Duinen in Den Haag is de oudste begraafplaats van Nederland en gesitueerd rond de ruïne van een kapel die graaf Willem II in de dertiende eeuw voor zijn overleden vader Floris IV van Holland liet bouwen. Op de begraafplaats liggen tal van prominente Nederlandse personen begraven.

Het eenvoudige graf van de familie Cort van der Linden vermeldt zelfs niet dat de staatsman mr. Pieter Cort van der Linden hier op 18 juli 1935 werd bijgezet. De breuk in de grafsteen is overigens slechts een barstje, maar de steen is inderdaad volledig aangetast. En het graf is pas te vinden na aanwijzingen van het personeel van de begraafplaats. Mogelijk is het de keuze van de familie geweest geen pronkgraf te plaatsen zoals dat van de nabij gelegen graftombe van de vice-admiraal en letterkundige Julius Constantyn Ryk (gestorven in 1854). En dat moet uiteraard gerespecteerd worden.

Een voor de hand liggende reactie op de klacht van Ries Smits, zoals verwoordt in het artikel in de Volkskrant, is er een van steunbetuiging. Ja, daar moet iets aan gedaan worden. Anderzijds heeft zo’n verweerd graf toch ook wel iets moois; de schoonheid van de vergankelijkheid. En zal Cort van der Linden, door het graf op te knappen, daardoor meer bekendheid krijgen bij het grote publiek?

De begraafplaats Oud Eik en Duinen heeft voor de bezoeker een informatieblad met de graven van bekende Nederlanders samengesteld. Daarop staan diverse kunstenaars zoals de Haagse schrijver Louis Couperus, wetenschappers en politici, maar de naam Pieter Cort van der Linden ontbreekt. Wel op de lijst staan de voormalige minister-president Willem Drees en ook Pieter Sjoerds Gerbrandy, premier van de Nederlandse regering in ballingschap tijdens de Tweede Wereldoorlog, die beiden op de begraafplaats hun laatste rustplaats hebben.

Maar er worden ook politici vermeld uit de tijd van Cort van der Linden zoals mr. Hendrik Pieter Marchant die als vrijzinnig-democratisch politicus van 1900-1933 lid van de Tweede Kamer was. Marchant die in de kwestie van de val van de minister van Oorlog Nicolaas Bosboom in 1917 in aanvaring kwam met premier Cort van der Linden.1)

Maar waarom geen aandacht voor Cort van der Linden? Dat geeft toch de indruk dat hij en zijn daden, net als zijn graf, zijn vergeten. Is dat echter wel zo en wordt dat geschraagd door recente meningen in diverse media?

De regering Cort van der Linden (1913-1918)
Cort van der Linden was geen bevlogen politicus zoals Abraham Kuiper, de voorman van de anti-revolutionairen, of Pieter Jelles Troelstra, de voorman van de socialisten. Hij was eerder een gelegenheidspoliticus doordat Nederland in 1913 weer eens een politieke crisis kende.

De regering Cort van der Linden met de premier zittend in het midden.
(Naar een schilderij gemaakt door Piet van der Hem in 1922.)

Alle liberale partijen hadden zich verenigd voor de verkiezing en zelfs een pact gesloten met de socialisten van Troelstra tegen de confessionele partijen. De liberalen en socialisten wonnen de electorale strijd, kregen de meerderheid in de Tweede Kamer maar de socialisten waren nog niet rijp voor regeringsdeelname.

De liberaal Cort van der Linden werd daarom, op de reeds gevorderde leeftijd van zevenenzestig jaar, gevraagd een regering te vormen. Hij was hoogleraar staatshuishoudkunde aan de universiteit van Amsterdam, maar bezat voldoende politieke ervaring. Hoewel nooit deel uitmakend van het parlement, was hij van 1897-1901 minister van Justitie geweest en vervolgens lid van de Raad van State.

Het werd een extraparlementair kabinet bestaande uit negen liberale en vrijzinnig-democratische ministers, voor het merendeel geen vooraanstaande politici, dat de grote politieke kwesties van het algemeen kiesrecht en de gelijkstelling van het openbaar en bijzonder onderwijs zou moeten gaan oplossen. En alsof dat allemaal nog niet genoeg was brak in augustus 1914 de Eerste Wereldoorlog uit. Het extraparlement kabinet werd een soort nationaal kabinet. De politieke partijen realiseerden zich dat het handhaven van de neutraliteit de nationale geschillen overheerste.
 
De Eerste Wereldoorlog
De regering Cort van der Linden moest noodgedwongen tal van zaken regelen. Het Nederlandse leger werd begin augustus 1914 gemobiliseerd en de enorme vluchtelingenstroom uit België werd opgevangen. In de loop van de oorlog dienden verder tal van ongewone maatregelen genomen te worden genomen om de Nederlandse economie overeind te houden. De buitenlandse handel had ernstig te leiden van de Britse zeeblokkade en de Duitse onderzeebootoorlog wat de distributie van voedsel en brandstof nodig maakte. Daarbij kwam de steeds aanwezige dreiging bij de oorlog betrokken te worden.

Ondanks of misschien wel dankzij de Eerste Wereldoorlog werd de binnenlandse politieke problemen opgelost. Het algemeen kiesrecht werd ingevoerd in 1917 en in de zomer van 1918 werden nieuwe verkiezingen gehouden volgens de evenredige vertegenwoordiging. Cort van der Linden diende zijn ontslag in en werd de laatste liberale premier die Nederland heeft gehad.

Zijn kabinet werd opgevolgd door een op een parlementaire meerderheid steunende regering onder leiding van de rooms-katholiek Charles Ruijs de Beerenbrouck. Die kreeg vervolgens ook de nodige problemen voorgeschoteld zoals de novemberrevolte van Troelstra, de vlucht van keizer Wilhelm II naar Nederland op 10 november 1918 en de Belgische eisen voor annexatie van Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg.
 
Recente meningen over Cort van de Linden
Hoe wordt nu, anno 2007, op Cort van der Linden en zijn kabinet teruggekeken. Op de website van het Nederlandse parlement valt te lezen:

‘Kleine, statige en beheerste geleerde, die door zijn premierschap tijdens de Eerste Wereldoorlog één van de belangrijkste staatsmannen van de twintigste eeuw werd.’2) En verderop staat: ‘Leidde het kabinet tijdens de Eerste Wereldoorlog en kreeg veel lof voor de wijze waarop zijn kabinet de Nederlandse neutraliteit wist te bewaren’.

Ook elders zijn er woorden van grote waardering voor Cort van der Linden te vinden. Enkele citaten van mr. B.C.L. Waanders in zijn stuk ‘Kabinetten van de eeuw’ in het NRC Handelsblad van 21 september 1999:

‘Het kabinet-Cort van der Linden heeft ongetwijfeld twee historische verdiensten gehad. Heel belangrijk was in de eerste plaats het buitenlands beleid tijdens de van 1914 tot 1918 durende Eerste Wereldoorlog, waarin Nederland neutraal kon blijven, ofschoon niet zonder perikelen.’

en:

‘Ondanks alle oorlogsmoeilijkheden slaagde het kabinet-Cort van der Linden ook nog in het voltooien van een grondwetsherziening om te komen tot algemeen kiesrecht, evenredige vertegenwoordiging en beëindiging van de schoolstrijd. Dat is zeker de tweede historische verdienste van dit kabinet geweest. Hier was volgens de parlementaire geschiedschrijver Oud sprake van “groot staatsmansbeleid”.’3)

De historicus Han van der Horst heeft recent in zijn boek ‘Onze premiers (1901-2002)’ een overzicht gegeven van de eenentwintig premiers uit de twintigste eeuw en schetste kort hun levens en carrière. De laatste zin in het hoofdstuk over Cort van der Linden luidt ironisch: ‘Veel gemeentebesturen noemden een straat naar Cort van der Linden. In het algemeen zijn die vergeleken met zijn prestaties wat smalletjes.’4)

Van der Horst presenteerde geen toptienlijst met de beste premiers van de eeuw, maar in een bespreking van zijn boek staat de volgende kwalificatie:
‘Niet Den Uyl, en zelfs niet Drees, de meest geroemde premier in canonachtige geschiedschrijving, maar Pieter Cort van der Linden is de meest bekwame minister-president van de twintigste eeuw. Cort van der Linden, de liberale premier, loodste ons land op een voorbeeldige manier door de jaren 1913-1918.
Geen tweede premier wist in een vergelijkbaar zware tijd - het waren de jaren van de eerste wereldoorlog - zo standvastig en toch elegant de moeilijkheden te trotseren. Hooguit kan men van de anti-revolutionaire Londense oorlogspremier Pieter Sjoerds Gerbrandy zeggen dat hij een goede tweede zou zijn.’5)

Uit deze citaten blijkt toch dat Cort van der Linden anno 2007 nog steeds woorden van lof worden toegediend en door historici zeker niet vergeten is. Dat hij bij het grote publiek niet meer bekend is, komt door de tijdsfactor. Geldt dat ook niet voor Sjoerds Gerbrandy, de andere premier in oorlogstijd, hoewel de Tweede Wereldoorlog toch dichter bij ons ligt en waarvoor in Nederland meer belangstelling bestaat dan voor de tijd van de Eerste Wereldoorlog. En zal over vijftig jaar vadertje Drees de Nederlanders nog wat zeggen?

Premiers worden in Nederland niet zo belangrijk gevonden is een conclusie van Han van der Horst. Wie dat niet gelooft, moet maar eens de straatnamen in zijn gemeente nagaan. Geen brede boulevards dragen hun herinnering. ‘Cort van der Linden, De Meester, Colijn, Drees, zij moeten het doen met de zijstraatjes en de woonerven.’6)

Hoe waar dit is blijkt uit een zoekactie in de database van Microsoft Autoroute 2006. In Nederland hebben achtendertig gemeenten straten of pleinen naar Cort van der Linden genoemd. Merkwaardig daarbij is wel dat Den Haag geen straat naar Cort van der Linden heeft genoemd, men moet daarvoor naar de buurgemeente Rijswijk.

Mocht het daarom ooit eens zo ver komen dat zijn graf op de begraafplaats Oud Eik en Duinen wordt opgeknapt, dan zou Den Haag ook eens een voorname straat of plein naar hem moeten vernoemen. Het plein naast het gebouw van de Tweede Kamer zou moeiteloos van ‘Plein’ omgedoopt kunnen worden in ‘Cort van der Lindenplein’.
 
Noten
[1] Paul Moeyes, Buiten schot, Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918, Amsterdam/Antwerpen, 2005, p. 217-219.
[2] Zie: Parlement & Politiek - Kabinet Cort van der Linden 1913-1918
[3] Zie: B.C.L. Waanders - Kabinetten van de eeuw
[4] Han van der Horst, Onze premiers (1901-2002), Hun weg naar de top, Amsterdam, 2007, p. 77.
[5] Zie: geschiedenis.vpro.nl
[6] Van der Horst, p. 428.


 © 2007 - Eric J. Wils. De auteursrechten van bovenstaand artikel berusten bij de auteur.
Voor gehele of gedeeltelijke overname is dan ook uitdrukkelijk toestemming vereist van de auteur.

  naar homepage


eXTReMe Tracker