terug naar Soldatenverzen


Zelfs Bosboom, de toenmalige Minister van Oorlog, heeft zich nog bemoeid met dit lied zo bleek uit zijn in 1933 gepubliceerde memoires:

Te zelfder tijd werden, met behulp van de nationale vereeniging voor den volkszang en van eenige zangers-propagandisten, pogingen in het werk gesteld tot bevordering van den gezamenlijken zang in beschaafden zin. Een liederbundel voor militairen, door de genoemde vereeniging samengesteld, werd in een groot aantal exemplaren in het leger verspreid. Later werden onder de militairen zangers-propagandisten gevormd, die als wandelleeraren op verschillende plaatsen werden gedetacheerd. De liederenbundel werd uitgebreid, onder den titel "Zangbundel voor het Nederlandsche leger" gedrukt (gedeeltelijk met pianobegeleiding) en aan de deelnemers verstrekt. Enige liederen werden voor harmonie en fanfare geďnstrumenteerd. Zangdemonstraties werden gehouden. Of deze pogingen hebben medegewerkt tot verbetering van onzen volkszang en dus het doel, waarmede ze werden aangewend, bereikt is, kan ik niet beoordeelen. Van een grappig geval, dat zich inzake de uitbreiding van den liederenbundel voordeed, wil ik nog melding maken. Ter opname was door "een zekeren heer Speenhoff" - zoo werd deze, in geheel Nederland populaire zanger door den heer Duymaer van Twist (toenmalig lid van de Tweede Kamer - m.p.w.) aangeduid, gewagende van het "uitbraken van liedjes van den vuilsten en laagsten inhoud" - een lied "Holland ons" ingezonden. Door de commissie van zangleeraren, die de uitbreiding moest vaststellen, was dit lied geweigerd. Toen mij dit ter oore kwam, beval ik, dat het in de volgende uitgave zou worden opgenomen. Naar ik later vernam, werd het een der meest geliefkoosde marschliederen in bet leger. 

Bron: N. Bosboom - In moeilijke omstandigheden (blz. 231)
(J. Noorduijn en Zoon - Gorinchem - 1933)


Holland ons

Tekst en muziek: Koos Speenhoff

Nooit wordt hier een taal gesproken,
Dan de taal van ons Gezag.
Nooit wordt hier een vlag gestoken
Dan de rood, wit, blauwe vlag.
Niemand zal aan Holland raken,
Holland eeuwig voor ons vrij.
Die daar trouw voor zullen waken, (bis)
God verhoor ons, dat zijn wij. (bis)

Holland heb je ’t begrepen,
Hou’ je voor de toekomst klaar,
Holland hou’ je zwaard geslepen
Voor het komende gevaar.
Daarmee zult ge nooit versagen,
Neemt ’t onverveerd ter hand.
Sla’ ze neer die je belagen, (bis)
Oog om oog en tand om tand. (bis)

Holland zullen wij niet geven,
Holland is ons hoogste goed.
Daarvoor geven wij ons leven,
Daarvoor storten wij ons bloed.
Holland wordt geen land van slaven,
Holland ’s Grond wordt nooit onteerd.
Liever dood erin begraven (bis)
Dan als knecht er geregeerd. (bis)


Uit: Zangbundel voor het Nederlandsche Leger
Uitgegeven op last van den Minister van Oorlog - 1915(?)terug naar Soldatenverzen